top of page

O dluhopisech

Pro ty z Vás, kteří nejsou obeznámeni s problematikou cenných papírů jsme připravili stručný souhrn informací, který Vám pomůže se zorientovat v tom, co že to vlastně ty dluhopisy jsou a jak to funguje.

 

Co je to dluhopis?

Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad, nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopis tak umožňuje zajistit subjektu zdroj financování, aniž by si musel půjčit (např. v bance), jeho věřitelská základna je tak rozprostřena mezi širokou řadu majitelů dluhopisů (zdroj: Wikipedie).

 

 

Jaké jsou parametry dluhopisů a co znamenají v našem konkrétním případě?

 

Jmenovitá hodnota

Vydáváme dluhopisy ve jmenovité (nominální) hodnotě 25.000 Kč. To znamená, že minimální výše investice je právě výše uvedených 25.000 Kč. Celková investovaná částka může pak být v násobcích této částky a závisí jen na rozhodnutí každého investora.

 

Úrokový výnos

Naše dluhopisy mají pevný roční úrokový výnos ve výši 9,6% až do data konečné splatnosti dluhopisů. Splatnost úroků je pololetní, tedy dvakrát ročně vždy k datu 1.5. a 1.11. každého roku až do data splacení dluhopisů.

V případě, že investor dluhopisy zakoupí k datu emise, dostává každého půl roku přesně polovinu ročního úroku. V případě, že investor dluhopisy zakoupí později, než je datum emise (kdykoliv v průběhu upisovacího období) dostane k datu výplaty prvního výnosu poměrnou část úroku a dále již každého půl roku přesně polovinu ročního úrokového výnosu.

Vysvětlíme si to na příkladech:

Příklad 1:

Investor zakoupí k datu emise (tj. k datu 1. listopadu 2023) 20ks dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 500.000 Kč.

Dvakrát ročně, vždy k 1.5. a 1.11. každého roku mu bude vyplacen úrokový výnos ve výši     24.000 Kč, tedy celkem 48.000 Kč za každý rok.

 

Příklad 2: Investor zakoupí 20ks dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 500.000 Kč k datu 15. listopadu 2023.

K datu 1.5.2024 mu bude vyplacen poměrný úrokový výnos ve výši 22.133 Kč a dále již každého dalšího půl roku 24.000 Kč.

 

Postup při úpisu (koupi) dluhopisů

Zájemce o úpis dluhopisů vyplní jednoduchý formulář na těchto stránkách, kontaktuje nás na tel: 777913191, nebo emailem na adrese jaroslav@sabatovo.cz, případně se osobně zastaví v naší provozovně.

Sepíšeme vzájemně smlouvu o úpisu a koupi dluhopisů a na základě této smlouvy investor uhradí celkovou cenu zakoupených dluhopisů na náš účet.

Po obdržení platby předáme novému vlastníkovi jím zakoupené dluhopisy.

 

Datum konečné splatnosti dluhopisů

Dluhopisy jsou splatné k datu 31.10.2027. K tomuto datu obdrží investor zpět svou vloženou investici.

V kompletním souhrnu tedy výše uvedený modelový investor, který koupí 20ks dluhopisů k datu emise v celkové jmenovité hodnotě 500.000 Kč obdrží v průběhu čtyř let celkem 192.000 Kč na úrocích, plus 500.000 Kč své původní investice.

 

Další důležitá data

Datum počátku lhůty pro upisování emise je 25.10.2023. Od tohoto data je možné dluhopisy upisovat (tedy v zásadě je investor může nakupovat). Datum emise je 1.11.2023 od tohoto data jsou také dluhopisy úročeny, pokud byly k tomuto datu investorem upsány. V případě pozdějšího úpisu lze zjednodušeně říci, že úročení začíná dnem, kdy byla na účet emitenta připsána úhrada za nakoupené dluhopisy.

Datum ukončení lhůty pro upisování emise dluhopisů je 31.10.2025. Emitent však může tuto lhůtu prodloužit, případně zkrátit.

 

Forma dluhopisu

Naše dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě na řad. Znamená to, že investor dostane po úhradě jejich ceny fyzicky dluhopisy do ruku. Na dluhopisu bude uvedeno jeho jméno, příjmení, adresa a datum narození. V případě, že investorem je právnická osoba, pak obchodní název, adresa sídla a identifikační číslo.

 

Rizika, záruky

Jakákoliv investice sebou může ze své podstaty nést riziko ztráty. V našem případě jsou dluhopisy vydávány podnikatelem – fyzickou osobou, který ze zákona za své závazky z podnikání ručí celým svým majetkem.

V praxi to znamená, že za své závazky včetně závazků plynoucích z dluhopisů ručíme nejen současnými obchodními aktivy a dalšími aktivy, která budou z dluhopisů pořízena, ale i svým osobním majetkem.

 

Zdanění

Problematika zdanění výnosu z dluhopisů může být v některých případech poměrně složitá. Zde se zaměříme jen na dvě nejčastější modelové situace.

Pokud je investorem fyzická osoba, pak se výnos zdaňuje 15% srážkovou daní, kterou je emitent (tedy my) ze zákona povinen při výplatě úroku strhnout a odvést finančnímu úřadu.

Pokud je investorem právnická osoba, výplatu úroků proběhne bez stržení srážkové daně. Právnická osoba je následně povinna výnos zahrnout do svého základu daně za příslušné zdaňovací období.

Případné podrobnosti a další otázky doporučujeme konzultovat s daňovým poradcem.

Podrobné informace naleznete v emisních podmínkách.

bottom of page